SCÓLA DI LINGA GADDHURÉSA

In allegato si trasmette l’avviso relativo all’avvio dei corsi di gallurese previsti nel progetto “Faiddhèmu cun tuttu lu mundu - Faeddamus cun totu su mundu” approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Riviera di Gallura n. 24 del 27.10.2022.

Data di pubblicazione:
17 Marzo 2023
SCÓLA DI LINGA GADDHURÉSA

SCÓLA DI LINGA GADDHURÉSA IN MANÉRA ONLINE

SÒ ABBALTI L'ISCRIZIÒNI

Pa' ca' vó imparà lu Gaddhurésu e pa' ca' lu 'ó cunnisci meddhu!

  • 30 ORI IN TUTTU
  • LA SCÓLA È DIBBATA, NO SI PACA NUDDHA
  • ATTISTATU DI FRACCUÈNZIA

PA' INFULMAZIÒNI E ISCRIZIÒNI

UFFiCI DI LA LINGA GADDHURÉSA

  • LOIRI: Málcuri 9 - 14, Casa Cumunali
  • SANTU DIADORU: Vennari 9 - 14, Ufficiu Turisticu
  • FiGARI: Ghjói 9 - 13, Casa Cumunali
  • BUDUNI: Ghjoi 9 - 13, Casa di la Música

Allegati

Ultimo aggiornamento

Venerdi 17 Marzo 2023